banner1

Programes europeus

Informació

Més informació:


Informació ERASMUS+ curs 2023/24

Què és? El programa Erasmus+

Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea en Educació Superior, s’emmarca dins del Programa d’Aprenentatge Permanent.

El nostre sistema educatiu situa en l’àmbit de l’Educació Superior els ensenyaments de formació professional de grau superior. Així ho reconeix la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, com el R.D. 1538/2006, de 15 de desembre.

Aquesta proposta comporta un prestigi i reconeixement a la Formació Professional, a la vegada que permet a l’alumne de Formació Professional, un major reconeixement acadèmic.

El nostre IES participa en el projecte Erasmus+ i promou la Mobilitat d’estudiants per a pràctiques. Com a principal requisit, els centres, com el nostre institut, que volen enviar estudiantes en pràctiques, han de tenir la Carta Universitària Erasmus (EUC) concedida per la Comissió Europea. Aquesta carta estableix els principis fonamentals i els requisits mínims de tota activitat Erasmus que ha de respectar qualsevol institució d’ensenyament superior.

La gestió dels programes es fa seguint l’Erasmus Policy Statement.

Mobilitat d’estudiants per a pràctiques

Es tracta d’una mobilitat d’estudiants d’institucions d’ensenyament superior amb l’objectiu d’estar durant un període de temps en una empresa d’un altre estat membre, que et servirà per adquirir una sèrie d’aptituds específiques i comprendre l’entorn econòmic i social del país, a la vegada que l’adquisició d’experiència laboral.

Objectiu central

Millorar la cooperació entre les empreses i les institucions i facilitar la incorporació de titulats de grau superior al mercat laboral europeu.

També volem desenvolupar continguts, pedagogies i pràctiques d’aprenentatge innovadores.

Les organitzacions d’acollida pera pràctiques d’estudiants poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.

Erasmus+ Inscripció a la selecció de beques

Aquí podeu descarregar el document per inscriure-vos per sol·licitar una beca Erasmus+:

Sol·licitud de alumnes Erasmus+ (es crearà una còpia d’aquest document de Google Drive a la teva unitat)

Heu de registrar la sol·licitud electrònicament a través del següent formulari: https://forms.gle/Y7icatRA7CvdNqhQ6 on podreu adjuntar tots els documents necessaris en format PDF.  Si teniu qualque certificat d’idioma estranger, el podreu lliurar al mateix formulari. NO farà falta que hi afegiu l’expedient acadèmic, perquè es troba a la nostra base de dades. I si vos trobau en situació de risc d’exclusió social, serà tingut en compte per a millorar la valoració, per això s’ha de lliurar un informe dels serveis socials on quedi acreditat aquest fet, si n’és el cas.

Erasmus+: Prova de coneixements de llengua anglesa

Degut a que a la Unió Europea es xerren diferents llengües i, normalment, els participants no les conèixen, es comunicaran en llengua anglesa, per la qual cosa realitzam una prova en aquesta llengua. Els coneixements de la llengua estrangera no és excloent però seria desitjable que al manco els participants tenguin un nivell mínim A2 del MCER Després de realitzar la sol.licitud es fixarà un dia per fer la prova de llengua anglesa. El alumnes que tenguin qualque certificat oficial de coneixements de la llengua no hauran de fer aquesta prova.

Erasmus+: Renúncia al procés de selecció

Els participants que hagin estat seleccionats, i no vulguin participar a una mobilitat Erasmus+, hauran de realitzar una renúncia formal entregant a secretaria aquest document el més aviat possible per a que la seva plaça pugui ser adjudicada als participants de la llista d’espera.

Convocatòria ERASMUS+ curs 2022/23

Convocatòria d’ajudes per a professorat, Erasmus+ 2022-2023, per a realitzar una mobilitat Job Shadowing “Oportunidad Digital” en el marc del projecte Erasmus+ EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104).

El professorat interessat ha d’omplir la sol·licitud i enviar-la per email a mobilitat@cifpfbmoll.eu indicant a l’assumpte: Estada CANADÀ

Sol·licitud d’inscripció CANADÀ Job Shadowing

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X