banner1 banner1

Proves lliures

Proves lliures 2023

Inscripció

INSCRIPCIÓ A LES PROVES LLIURES:
Podeu consultar la informació de les Proves lliures 2023 al següent enllaç
https://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2023/
Resolució de la convocatòria de Proves lliures 2023

Model de sol·licitud: Català / Castellà

No es podran matricular de més de 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.
Del cicle de grau superior d’Estètica integral i benestar, només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs.
Del cicle de grau mitjà d’Emergències i protecció civil, no es fan proves lliures de cap mòdul.

Inscripció en els mòduls impartits en llengua anglesa dels cicles de grau superior emparats per la LOE:

Les persones que s’inscriguin per fer les proves lliures dels cicles de Grau Superior els ensenyaments dels quals estiguin emparats per la LOE s’han d’avaluar en llengua anglesa dels mòduls del cicle que figuren en l’annex 3 de la Resolució, els quals són:

 • COM34. Tècnic superior en Comerç Internacional: 
  • Gestió administrativa del comerç internacional (1r curs)  
  • Mitjans de pagament internacional (2n curs)
 •  IFC 31. Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa: 
  • Gestió de bases de dades (1r curs)  
  • Implantació d’aplicacions web (2n curs)
 • IFC 32. Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma: 
  • Bases de dades (1r curs)  
  • Desenvolupament d’interfícies (2n curs)
 • IFC 33. Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions Web:
  • Bases de dades (1r curs)  
  • Disseny d’interfícies web (2n curs)
 • IMP31. Tècnic superior en Estètica integral i benestar: 
  • Massatge estètic (1r curs)
 • IMP 33. Tècnic superior en Assessoria d’imatge personal i corporativa: 
  • Disseny d’imatge integral (1r curs)  
  • Direcció i comercialització (2n curs)
 • SAN 31. Tècnic superior en Anatomia patològica i citodiagnòstic: 
  • Biologia molecular i citogenètica (1r curs) 
  • Citologia general (2n curs)
 • SAN 36. Tècnic superior en Laboratori clínic i biomèdic: 
  • Biologia molecular i citogenètica (1r curs)  
  • Tècniques d’immunodiagnòstic (2n curs)No es poden sol·licitar convalidacions ni exempcions de mòduls a les proves per a l’obtenció directa d’un títol (proves lliures).

Les sol·licituds, emplenades i signades, s’han d’enviar preferentment per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu juntament amb la següent documentació:
– còpia del DNI per les dues cares
– certificat per acreditar el requisit d’accés al cicle formatiu
– document d’ingrés 046 per acreditar el pagament de la taxa corresponent
– document per acreditar l’exempció total o parcial del pagament de la taxa

Si es vol presentar la inscripció de forma presencial, l’horari de secretaria és de 10 a 13h, no és necessari sol·licitar cita prèvia.

Calendari

Termini d’inscripció: del 2 al 10 de març de 2023, ambdós inclosos
Calendari Proves lliures 2023

Calendari i relació d’estris necessaris, per especialitat

Recordar que s’ha de presentar el DNI abans de realitzar les proves.

Informació proves lliures

En el següent enllaç podeu consultar la informació de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Informació proves lliures 2023

Llista provisional de persones inscrites a les proves lliures

Llista provisional de persones inscrites a les Proves lliures

 • Les llistes estan ordenades per cicles i sense el nom, surten els números 4,5,6 i 7 del DNI o NIE. S’indica els mòduls que estan reservats i mòduls no reservats.

Termini de reclamacions: 
Els dies 22, 23 i 24 de març de 2023 es poden presentar, mitjançant una sol·licitud adreçada a la direcció del centre, les reclamacions contra la relació provisional de persones inscrites.

Les reclamacions es poden presentar, preferentment, per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu o presencialment a secretaria en horari d’atenció al públic.

El model d’instància el podeu trobar a  https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/03/INSTANCIA-CIFP.pdf

Llista definitiva de persones inscrites a les proves lliures

Llista definitiva de persones inscrites a les Proves lliures

 • Les llistes estan ordenades per cicles i sense el nom, surten els números 4,5,6 i 7 del DNI o NIE. S’indica els mòduls que estan reservats i mòduls no reservats.

Tutoria presencial

Totes les persones inscrites a les proves lliures 2023 interessades a rebre informació presencial han de concertar cita amb el centre educatiu, enviant un correu electrònic a l’adreça oficial del centre (cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu) o contactant telefònicament amb la consergeria/secretaria del centre abans de dia 22 de març i/o 26 d’abril. 

Les tutories presencials seran els dies:

 • 22/03 a les 14:30 hores
 • 26/04 a les 14:30 hores

Resultats provisionals de les proves

En el següent enllaç podeu consultar els resultats provisionals de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Resultats provisionals proves lliures

Resultats definitius de les proves

En el següent enllaç podeu consultar els resultats definitius de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Resultats definitius proves lliures

Reclamacions de les notes provisionals i definitives

 • El termini de reclamacions de les notes provisionals davant la comissió avaluadora és de tres dies hàbils posteriors a la publicació dels resultats provisionals.
 • Les reclamacions i/o revisions dels exàmens s’han d’enviar, preferentment, per correu electrònic a  cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu, o es poden presentar a secretaria en horari d’atenció al públic.
 • El model d’instància està a https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/03/INSTANCIA-CIFP.pdf
 • Les persones inscrites que no estiguin d’acord amb la resolució de la revisió dels resultats de la comissió avaluadora poden interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de la publicació dels resultats definitius.
 • El recurs d’alçada s’ha de presentar al registre d’entrada del Govern de les Illes Balears per qualsevol dels mitjans indicats en la normativa.

Enunciats proves lliures 2023

En el següent enllaç podeu consultar els enunciats de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Enunciats proves lliures 2023

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X