banner1

Proves lliures

Proves lliures 2024

Inscripció

INSCRIPCIÓ A LES PROVES LLIURES:
Podeu consultar la informació de les Proves lliures 2024 al següent enllaç
https://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2024/
Resolució de la convocatòria de Proves lliures 2024

Model de sol·licitud: Català / Castellà

No es podran matricular de més de 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.
Del cicle de grau superior d’Estètica integral i benestar, només es fan proves lliures dels mòduls de 2n curs.
Del cicle de grau mitjà d’Emergències i protecció civil, no es fan proves lliures de cap mòdul.

Inscripció en els mòduls impartits en llengua anglesa dels cicles de grau superior emparats per la LOE:

Les persones que s’inscriguin per fer les proves lliures dels cicles de Grau Superior els ensenyaments dels quals estiguin emparats per la LOE s’han d’avaluar en llengua anglesa dels mòduls del cicle que figuren en l’annex 3 de la Resolució, els quals són:

 • COM34. Tècnic superior en Comerç Internacional: 
  • Gestió administrativa del comerç internacional (1r curs)  
  • Mitjans de pagament internacional (2n curs)
 •  IFC 31. Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa: 
  • Gestió de bases de dades (1r curs)  
  • Implantació d’aplicacions web (2n curs)
 • IFC 32. Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma: 
  • Bases de dades (1r curs)  
  • Desenvolupament d’interfícies (2n curs)
 • IFC 33. Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions Web:
  • Bases de dades (1r curs)  
  • Disseny d’interfícies web (2n curs)
 • IMP31. Tècnic superior en Estètica integral i benestar: 
  • Drenatge estètic i tècniques per pressió  (2n curs)
 • IMP 33. Tècnic superior en Assessoria d’imatge personal i corporativa: 
  • Disseny d’imatge integral (1r curs)  
  • Direcció i comercialització (2n curs)
 • SAN 31. Tècnic superior en Anatomia patològica i citodiagnòstic: 
  • Biologia molecular i citogenètica (1r curs) 
  • Citologia general (2n curs)
 • SAN 36. Tècnic superior en Laboratori clínic i biomèdic: 
  • Biologia molecular i citogenètica (1r curs)  
  • Tècniques d’immunodiagnòstic (2n curs)No es poden sol·licitar convalidacions ni exempcions de mòduls a les proves per a l’obtenció directa d’un títol (proves lliures).

Les sol·licituds, emplenades i signades, s’han d’enviar preferentment per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu juntament amb la següent documentació:
– còpia del DNI per les dues cares
– certificat per acreditar el requisit d’accés al cicle formatiu
– document d’ingrés 046 per acreditar el pagament de la taxa corresponent
– document per acreditar l’exempció total o parcial del pagament de la taxa

Si es vol presentar la inscripció de forma presencial, l’horari de secretaria és de 9 a 13 h, no és necessari sol·licitar cita prèvia.

Calendari

Termini d’inscripció: del 6 al 18 de març de 2024, ambdós inclosos
Calendari Proves lliures 2024

Les proves lliures que es convoquen mitjançant aquesta Resolució s’han de dur a terme dins el període comprès entre el 2 de maig i el 31 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Calendari i relació d’estris necessaris, per especialitat

Recordar que s’ha de presentar el DNI abans de realitzar les proves.

Informació proves lliures

En el següent enllaç podeu consultar la informació de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Informació per mòduls proves lliures 2024

Llista provisional de persones inscrites a les proves lliures

Llista provisional de persones inscrites a les Proves lliures

 • Les llistes estan ordenades per cicles i sense el nom, surten les quatre xifres numèriques que estan en les posicions 4,5,6 i 7 del DNI i en les posicions 5,6,7 i 8 del NIE. S’indica els mòduls que estan reservats i mòduls no reservats.

Termini de reclamacions: 
Els dies 25, 26 i 27 de març de 2024 es poden presentar, mitjançant una sol·licitud adreçada a la direcció del centre, les reclamacions contra la relació provisional de persones inscrites.

Les reclamacions es poden presentar, preferentment, per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu o presencialment a secretaria en horari d’atenció al públic.

El model d’instància el podeu trobar a https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/03/INSTANCIA-CIFP.pdf

Llista definitiva de persones inscrites a les proves lliures

Llista definitiva de persones inscrites a les Proves lliures

 • Les llistes estan ordenades per cicles i sense el nom, surten les quatre xifres numèriques que estan en les posicions 4, 5, 6 i 7 del DNI i en les posicions 5, 6, 7 i 8 del NIE. S’indica els mòduls que estan reservats i mòduls no reservats.

Tutoria presencial

Totes les persones inscrites a les proves lliures 2024 interessades a rebre informació presencial han de concertar cita amb el centre educatiu, enviant un correu electrònic a l’adreça oficial del centre (cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu) o contactant telefònicament amb la consergeria/secretaria del centre abans dels dies de realització de les tutories presencials. 

La tutoria presencial serà el dia:

 • 17/04 de les 14:30 a les 15:30 hores

Resultats preliminars de les proves

En el següent enllaç podeu consultar els resultats preliminars de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Resultats preliminars proves lliures

Resultats provisionals de les proves

En el següent enllaç podeu consultar els resultats provisionals de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Resultats provisionals proves lliures (pendent de publicació)

Resultats definitius de les proves

En el següent enllaç podeu consultar els resultats definitius de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Resultats definitius proves lliures (pendent de publicació)

Reclamacions de les notes provisionals i definitives

 • Es disposa d’un termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació dels resultats provisionals del cicle formatiu per presentar reclamacions davant la comissió avaluadora, dirigides al president.
 • Els inscrits poden presentar reclamacions davant la comissió avaluadora, tant si han optat per la revisió de la prova com si no han exercit aquest dret.  
 • La publicació dels resultats definitius és el mitjà de notificació als interessants del resultat de la revisió de la seva sol·licitud.  
 • En el termini màxim de cinc dies des de la publicació dels resultats definitius, el centre educatiu ha de comunicar a l’interessat el contingut de la resolució de la seva reclamació. La comunicació s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic que l’interessat hagi facilitat en la inscripció.  
 • Les reclamacions i/o revisions dels exàmens s’han d’enviar, preferentment, per correu electrònic a  cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu, o es poden presentar a secretaria en horari d’atenció al públic.
 • El model d’instància està a https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/03/INSTANCIA-CIFP.pdf
 • Les persones inscrites que no estiguin d’acord amb la resolució de la revisió dels resultats de la comissió avaluadora poden interposar un recurs d’alçada davant la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa en el termini d’un mes comptador des de la publicació dels resultats definitius. 
 • El recurs d’alçada s’ha de presentar al registre d’entrada del Govern de les Illes Balears per qualsevol dels mitjans indicats en la normativa del procés administratiu comú. 

Enunciats proves lliures 2023

En el següent enllaç podeu consultar els enunciats de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Enunciats proves lliures 2023

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X