banner1

Consell social

És l’òrgan de participació de la societat en els centres integrats de formació professional. Està format per dotze membres amb veu i vot, més la secretària del centre, amb veu i sense vot, amb la composició següent:

 • Dos representants de l’administració educativa: un d’aquests representants és el director del centre i ha de presidir el Consell.
 • Dos representants de l’administració laboral.
 • Quatre representants del centre: dos representants del professorat, un representant del personal no docent i un representant de l’alumnat.
 • Dos representants de les organitzacions sindicals.
 • Dos representants de les organitzacions empresarials.

Les funcions d’aquest òrgan col·legiat són les següents:

 • Establir les directrius generals per elaborar el projecte funcional del centre i aprovar-lo.
 • Analitzar i aprovar el pressupost i revisar els comptes de gestió del centre.
 • Realitzar el seguiment de les activitats del centre, assegurant la qualitat i el rendiment dels serveis.
 • Emetre l’informe amb caràcter previ al nomenament del director o directora.
 • Col.laborar en l’establiment de contactes amb les empreses i les institucions per facilitar l’assoliment dels objectius fixats en el projecte funcional.
 • Altres funcions de naturalesa anàloga que determini l’administració pública que hagi proposat la creació del centre integrat públic o hagi autoritzat el centre integrat en règim de concert educatiu.

Els membres del Consell Social del CIFP Francesc de Borja Moll són:

 • Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca; Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: Cap de Departament de Formació Professional i Qualificacions professionals i el Director del CIFP Francesc de Borja Moll.
 • Servei d’Ocupació Illes Balears: Cap de Departament d’Ocupació i Formació i Cap de Servei de Planificació, Acreditacions i Certificats de Professionalitat.
 • CIFP Francesc de Borja Moll: dues professores, una representant del personal no docent i una representant de l’alumnat.
 • Organitzacions sindicals: una representant de CCOO i una representant d’UGT.
 • Organitzacions empresarials: una representant de la CAEB i un representant de PIMEM.
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X