banner1

Admissió al curs d’especialització de Ciberseguretat curs 2024-2025

Correu electrònic per al procés d’admissió 2024-2025: admissiofp@cifpfbmoll.eu

Tota la informació està recollida a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitats, clicau al següent enllaç:

https://www.caib.es/sites/fp/ca/informacia_proces_dadmissio_curs_2024-2025/

Resolució del procés d’admissió 2024-2025

Calendari del procés d’admissió

Admissió curs especialització

LES LLISTES ES PUBLIQUEN ORDENADES A PARTIR DE 4 XIFRES NUMÈRIQUES ALEATÒRIES DEL DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ DELS INTERESSATS.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

  • DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)

Reclamacions i rectificacions

Reclamacions contra les llistes provisionals:

  • Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta en les llistes provisionals esmentades durant els dies 8, 9 i 10 de juliol de 2024.
  • Les reclamacions es poden presentar, preferentment, per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu, presencialment al centre educatiu a secretaria en horari d’atenció al públic o telemàticament mitjançant el sistema Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.   
  • El model d’instància el podeu trobar a https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/03/INSTANCIA-CIFP.pdf
  • Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu. Aquesta documentació ha de tenir data d’emissió, com a tard, del darrer dia del termini d’admissió, és a dir, 28 de juny de 2024.
  • Amb la publicació de les llistes definitives de persones admeses s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.  

Llistes definitives

Reclamacions contra les llistes definitives:

  • Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

Matrícula

Termini per a formalitzar la matrícula: 17, 18 i 19 de juliol de 2024

Totes les persones que tenguin plaça reservada rebran un email per tal de realitzar la matrícula en línia. En cas de no rebre’l heu d’informar a través del correu admissiofp@cifpfbmoll.eu

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X