banner1

Admissió curs 2024-2025

Correu electrònic per al procés d’admissió 2024-2025: admissiofp@cifpfbmoll.eu

Tota la informació està recollida a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitats, clicau al següent enllaç:

Resolució del procés d’admissió 2024-2025

Calendari del procés d’admissió d’FP Presencial, Intensiva i Cursos d’especialització

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d’admissió de Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior

 • Proposta d’incorporació d’alumnes a Grau Bàsic (català castellà)
 • Declaració en cas de constar només la signatura d’un dels tutors legals a l’imprès de sol·licitud (català / castellà)
 • Declaració responsable per l’admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (Només a emplenar per a les persones que accedeixen per prova d’accés) (català / castellà)

IMPORTANT: Les persones que volen accedir al cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil (SEA21) han d’adjuntar a la sol·licitud, a més, l’original i una còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, per formalitzar la matrícula a la totalitat dels mòduls que conformen el cicle formatiu, així com un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria que els pugui impedir l’exercici professional de l’activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu.

Les persones que siguin admeses al cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil (SEA21) i no disposin del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, només poden formalitzar la matrícula als mòduls professionals que no tenen continguts relacionats amb la conducció de vehicles següents:

a. 1533. Inspecció d’Establiments, Esdeveniments i Instal·lacions per a la Prevenció d’Incendis i Emergències.
b. 0055. Atenció Sanitària Inicial en Situacions d’Emergència.
c. 1709. Itinerari Personal per a l’Ocupabilitat I.
d. 1664. Digitalització Aplicada als Sectors Productius.

Calendari del procés d’admissió FP INTENSIVA (amb caràcter DUAL)

Documentació per a l’admissió a FP INTENSIVA (amb caràcter DUAL)

 • Admissió
  • Model de declaració responsable per a l’admissió a FP Intensiva: Català / Castellà
  • Sol·licitud proposta d’idoneïtat empresa (només per a les persones que aporten una empresa amb qui formalitzar un contracte per a la formació): Català / Castellà
 • Conformitat amb l’FP Intensiva de les persones admeses:
 • Incorporació de l’empresa al programa:
 • Contracte de formació en alternança:
  • Contracte de formació en alternança: Castellà

Llistes provisionals del procés d’admissió

 • Llistes provisionals FP Grau Bàsic
  • Llistes provisionals admissió Grau Bàsic Informàtica i comunicacions
  • Llistes provisionals admissió Grau Bàsic Perruqueria i estètica
 • Llistes provisionals FP Grau Mitjà
  • Llistes provisionals admissió Grau Mitjà Activitats comercials
  • Llistes provisionals admissió Grau Mitjà Cures auxiliars d’infermeria – Matí
  • Llistes provisionals admissió Grau Mitjà Cures auxiliars d’infermeria – Horabaixa
  • Llistes provisionals admissió Grau Mitjà Emergències i protecció civil
  • Llistes provisionals admissió Grau Mitjà Estètica i bellesa – Matí
  • Llistes provisionals admissió Grau Mitjà Estètica i bellesa – Horabaixa
  • Llistes provisionals admissió Grau Mitjà Farmàcia i parafarmàcia
  • Llistes provisionals admissió Grau Mitjà Perruqueria i cosmètica capil·lar
  • Llistes provisionals admissió Grau Mitjà Sistemes microinformàtics i xarxes
 • Llistes provisionals FP Grau Superior
  • Llistes provisionals admissió Grau Superior Anatomia patològica i citodiagnòstic
  • Llistes provisionals admissió Grau Superior ASIX
  • Llistes provisionals admissió Grau Superior Assessoria d’imatge personal i corporativa
  • Llistes provisionals admissió Grau Superior Comerç internacional
  • Llistes provisionals admissió Grau Superior DAM
  • Llistes provisionals admissió Grau Superior DAW
  • Llistes provisionals admissió Grau Superior Dietètica
  • Llistes provisionals admissió Grau Superior Estètica integral i benestar (enguany no hi ha oferta)
  • Llistes provisionals admissió Grau Superior Laboratori clínic i biomèdic
 • Llistes provisionals FP Intensiva Grau Superior
  • Llistes provisionals admissió GS Intensiva ASIX
  • Llistes definitives admissió GS Intensiva DAW
 • Llistes provisionals de persones excloses
  • Llistes provisionals exclosos Grau Bàsic (no n’hi ha)
  • Llistes provisionals exclosos Grau Mitjà
  • Llistes definitives exclosos GS Intensiva (no n’hi ha)
  • Llistes provisionals exclosos Grau Superior

LES LLISTES ES PUBLIQUEN ORDENADES A PARTIR DE 4 XIFRES NUMÉRIQUES ALEATÒRIES DEL DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ DELS INTERESSATS.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) i DATA NAIXEMENT Alumne(a).

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.

En les llistes hi ha de constar la baremació assignada a cada sol·licitant que ha demanat plaça com a primera opció, sempre que compleixin els requisits d’admissió. Això no suposa, en cap cas, l’adjudicació de plaça. 

Es tracta de llistes provisionals de sol·licitants, perquè l’usuari comprovi que se l’ha baremat correctament segons les dades que ha aportat. 

ELS TRÀMITS TELEMÀTICS ANÒNIMS DELS QUALS NO ES VA PRESENTAR O ENVIAR EL JUSTIFICANT AL CENTRE NO FORMEN PART DE LES RECLAMACIONS, ES TRACTA DE TRÀMITS REBUTJATS DEGUT AL FET QUE NO HAN FINALITZAT EL TRÀMIT D’ADMISSIÓ.

Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu. Aquesta documentació ha de tenir data d’emissió, com a tard, del darrer dia del termini d’admissió, és a dir, el 28 de juny de 2024.  

Termini per formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta en les llistes provisionals: dies 8, 9 i 10 de juliol de 2024.

Llistes definitives del procés d’admissió

 • Llistes definitives FP Grau Bàsic
  • Llistes definitives admissió GB Informàtica i comunicacions
  • Llistes definitives admissió GB Perruqueria i estètica
 • Llistes definitives FP Grau Mitjà
  • Llistes definitives admissió GM Activitats comercials
  • Llistes definitives admissió GM Cures auxiliars d’infermeria – Horabaixa
  • Llistes definitives admissió GM Cures auxiliars d’infermeria – Matí
  • Llistes definitives admissió GM Emergències i protecció civil
  • Llistes definitives admissió GM Estètica i bellesa – Horabaixa
  • Llistes definitives admissió GM Estètica i bellesa – Matí
  • Llistes definitives admissió GM Farmàcia i parafarmàcia
  • Llistes definitives admissió GM Perruqueria i cosmètica capil·lar
  • Llistes definitives admissió GM Sistemes microinformàtics i xarxes
 • Llistes definitives FP Grau Superior
  • Llistes definitives admissió GS Anatomia patològica i citodiagnòstic
  • Llistes definitives admissió GS ASIX
  • Llistes definitives admissió GS Assessoria d’imatge personal i corporativa
  • Llistes definitives admissió GS Comerç internacional
  • Llistes definitives admissió GS DAM
  • Llistes definitives admissió GS DAW
  • Llistes definitives admissió GS Dietètica
  • Llistes definitives admissió GS Estètica integral i benestar (enguany no hi ha oferta)
  • Llistes definitives admissió GS Laboratori clínic i biomèdic
 • Llistes definitives FP Intensiva Grau Superior
  • Llistes definitives admissió GS Intensiva – ASIX
  • Llistes definitives admissió GS Intensiva – DAW
 • Llistes definitives de persones excloses
  • Llistes definitives exclosos Grau Bàsic (no n’hi ha)
  • Llistes definitives exclosos Grau Mitjà
  • Llistes definitives exclosos Grau Superior
  • Llistes definitives exclosos GS Intensiva (no n’hi ha)

LES LLISTES ES PUBLIQUEN ORDENADES A PARTIR DE 4 XIFRES NUMÉRIQUES ALEATÒRIES DEL DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ DELS INTERESSATS.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP fp.caib.es amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) DATA NAIXEMENT Alumne(a).   

Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

Amb la publicació de les llistes definitives de persones admeses s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.

Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, s’entén que renuncia a la plaça adjudicada, queda fora del procés d’admissió als cicles formatius i, en conseqüència, aquesta plaça adjudicada es considera vacant per renúncia.

Totes les persones que tenguin plaça reservada rebran un email per tal de realitzar la Matrícula en línia. En cas de no rebre’l heu d’informar a través del correu  admissiofp@cifpfbmoll.eu

Instruccions per fer la matrícula en línia (persones que han obtingut plaça en el procés d’admissió):

Instruccions matrícula admissió curs 2024-25 (pendent de publicació)

Llistes definitives segones opcions

 • Llistes segones opcions FP Grau Bàsic
  • Llistes segones opcions GB Informàtica i comunicacions
 • Llistes segones opcions FP Grau Mitjà
  • Llistes segones opcions GM Estètica i bellesa – Horabaixa
 • Llistes segones opcions FP Grau Superior
  • Llistes segones opcions GS ASIX
  • Llistes segones opcions GS Comerç internacional
  • Llistes segones opcions GS Assessoria d’imatge personal i corporativa

Llistes d’espera del procés d’admissió

 • Llistes definitives FP Grau Bàsic
  • Llista d’espera GB Perruqueria i estètica
 • Llistes definitives FP Grau Mitjà
  • Llista d’espera GM Activitats comercials
  • Llista d’espera GM Cures auxiliars d’infermeria – Horabaixa
  • Llista d’espera GM Cures auxiliars d’infermeria – Matí
  • Llista d’espera GM Emergències i protecció civil
  • Llista d’espera GM Estètica i bellesa – Matí
  • Llista d’espera GM Farmàcia i parafarmàcia
  • Llista d’espera GM Perruqueria i cosmètica capil·lar
  • Llista d’espera GM Sistemes microinformàtics i xarxes
 • Llistes definitives FP Grau Superior
  • Llista d’espera GS Anatomia patològica i citodiagnòstic
  • Llista d’espera GS ASIX (no n’hi ha)
  • Llista d’espera GS DAM
  • Llista d’espera GS DAW
  • Llista d’espera GS Dietètica
  • Llista d’espera GS Laboratori clínic i biomèdic
 • Llistes definitives FP Intensiva Grau Superior
  • Llista d’espera GS Intensiva ASIX
  • Llista d’espera GS Intensiva DAW

Llistes provisionals de la 2a fase del procés d’admissió

 • Llista provisional Grau Bàsic Informàtica i comunicacions – 2a fase
 • Llista provisional Grau Mitjà Estètica i bellesa (Horabaixa) – 2a fase
 • Llista provisional Grau Superior Administració de sistemes informàtics en xarxa – 2a fase
 • Llista provisional Grau Superior Administració de sistemes informàtics en xarxa (INTENSIVA) – 2a fase
 • Llista provisional Grau Superior Assessoria d’imatge personal i corporativa – 2a fase
 • Llista provisional Grau Superior Comerç internacional – 2a fase

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA

La finalitat d’aquestes llistes és que els sol·licitants puguin comprovar que LES OPCIONS SOL·LICITADES SÓN CORRECTES I QUE LA BAREMACIÓ ÉS L’ADEQUADA.

LES LLISTES ES PUBLIQUEN ORDENADES A PARTIR DE 4 XIFRES NUMÉRIQUES ALEATÒRIES DEL DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ DELS INTERESSATS.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP fp.caib.es amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) DATA NAIXEMENT Alumne(a).

Llistes definitives de la 2a fase del procés d’admissió

 • Llista definitiva Grau Superior Assessoria d’imatge personal i corporativa – 2a fase
 • Llista definitiva Grau Superior ASIX – 2a fase
 • Llista definitiva Grau Superior ASIX – INTENSIVA – 2a fase
 • Llista definitiva Grau Mitjà Estètica i bellesa – TORN HORABAIXA – 2a fase
 • Llista definitiva Grau Bàsic Informàtica i comunicacions – 2a fase
 • Llista definitiva Grau Superior Comerç internacional – 2a fase
 • Llista definitiva 2es opcions Grau Superior Comerç internacional – 2a fase

Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa. 

Amb la publicació de les llistes definitives de persones admeses s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.

Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, s’entén que renuncia a la plaça adjudicada, queda fora del procés d’admissió als cicles formatius i, en conseqüència, aquesta plaça adjudicada es considera vacant per renúncia.

Totes les persones que tenguin plaça reservada rebran un email per tal de realitzar la Matrícula en línia. En cas de no rebre’l heu d’informar a través del correu admissiofp@cifpfbmoll.eu

Instruccions per fer la matrícula en línia (persones que han obtingut plaça en el procés d’admissió):

Instruccions matrícula admissió curs 2024-25 (pendent de publicació)

Llistes d’espera del procés d’admissió – 2a fase

 • Llista d’espera GB Informàtica i comunicacions – 2a fase
 • Llista d’espera GM Estètica i bellesa – 2a fase
 • Llista d’espera GS ASIX – 2a fase
 • Llista d’espera GS ASIX – INTENSIVA – 2a fase
 • Llista d’espera GS Assessoria d’imatge personal i corporativa – 2a fase

Reclamacions i rectificacions a les llistes 

Reclamacions contra les llistes provisionals:

 • Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta en les llistes provisionals esmentades durant els dies 10, 11 i 12 de setembre de 2024.  
 • Les reclamacions es poden presentar, preferentment, per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu, presencialment al centre educatiu a secretaria en horari d’atenció al públic o telemàticament mitjançant el sistema Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.   
 • El model d’instància el podeu trobar a https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/03/INSTANCIA-CIFP.pdf
 • Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu. Aquesta documentació ha de tenir data d’emissió, com a tard, del darrer dia del termini d’admissió, és a dir, el 4 de setembre de 2024.
 • Amb la publicació de les llistes definitives d’admesos s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.  

Reclamacions contra les llistes definitives:

 • Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X