banner1

Admissió FP Virtual (a distància) curs 2024-2025

S’ha de tenir en compte que només es poden matricular, com a màxim, de 1.000 hores lectives per cicle, amb un màxim de dos cicles per persona. En el cas de sol·licitar l’admissió a dos cicles, no es poden matricular de més de 1.500 hores lectives en el conjunt dels dos cicles.  

Podeu consultar la informació del procés d’admissió curs 2024-2025 a la plana web de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Calendari del procés d’admissió

CALENDARI ADMISSIÓ FP VIRTUAL 2024-2025

Realització de sol·licituds d’admissió mitjançant el procés telemàtic:

Heu d’enviar la sol·licitud realitzada al tràmit telemàtic de la Conselleria d’Educació i Universitats, juntament amb la documentació requerida, al correu electrònic: admissiofp@cifpfbmoll.eu

Resolució del procediment d’admissió

Llista preferent d’FP Virtual (a distància)

 • Llista definitiva alumnes amb preferència

Llista provisional del procés d’admissió FP Virtual

 • Llista provisional Admissió FP Virtual – Farmàcia i parafarmàcia a distància
 • Llista exclosos Admissió FP Virtual – Farmàcia i parafarmàcia a distància

LES LLISTES ES PUBLIQUEN ORDENADES A PARTIR DE 4 XIFRES NUMÈRIQUES ALEATÒRIES DEL DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ DELS INTERESSATS.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

 • DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
 • DATA NAIXEMENT Alumne(a)

Reclamacions contra les llistes provisionals:

 • Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta en les llistes provisionals esmentades durant els dies 19, 20 i 23 de setembre de 2024.
 • Les reclamacions es poden presentar, preferentment, per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu, presencialment al centre educatiu a secretaria en horari d’atenció al públic o telemàticament mitjançant el sistema Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.   
 • El model d’instància el podeu trobar a https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/03/INSTANCIA-CIFP.pdf
 • Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu. Aquesta documentació ha de tenir data d’emissió, com a tard, del darrer dia del termini d’admissió, és a dir, el 13 de setembre de 2024.
 • Amb la publicació de les llistes definitives de persones admeses s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.  

Llista definitiva del procés d’admissió FP Virtual

 • Llista definitiva Admissió FP Virtual – Farmàcia i parafarmàcia
 • Llista definitiva exclosos FP Virtual – Farmàcia i parafarmàcia

Reclamacions contra les llistes definitives:

 • Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

Llista d’espera FP Virtual: Farmàcia i Parafarmàcia

 • Llista d’espera FP Virtual – Farmàcia i parafarmàcia

Matrícula FP Virtual 

Les persones que consten en les llistes definitives de persones admeses i tenen mòduls RESERVATS han de formalitzar la matrícula de dia 30 de setembre a dia 2 d’octubre de 2024.

IMPORTANT:

Vos recordam que no es pot cursar el mòdul de Formulació magistral si no es té superat el mòdul d’Operacions bàsiques de laboratori. Fixau-vos en fer el pagament perquè si vos equivocau no es retornaran els diners abonats pel mòdul. 

Només vos podeu matricular en els mòduls que teniu reservats, no es retornarà cap pagament si vos heu matriculat de mòduls dels quals no teniu reserva de plaça.

Instruccions per a la matrícula

Totes les persones que tenguin plaça reservada rebran un email per tal de realitzar la Matrícula en línia. En cas de no rebre’l heu d’informar a través del correu admissiofp@cifpfbmoll.eu

A la Matrícula en línia heu d’adjuntar la següent documentació:

ALUMNES NOUS

– Còpia del DNI per les dues cares

– Certificat de residència en què consti el domicili a les Illes Balears (si no el vàreu lliurar amb la sol·licitud d’admissió)

– Full de dades emplenat i signat 

https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2021/07/MOD_O102_00-Full-dades-alumne-2.pdf

– Full d’autoritzacions (si sou majors d’edat també ho heu d’enviar) emplenat i signat

https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2021/07/Full-autoritzacions.pdf

– Comprovant de la transferència bancària realitzada 

ALUMNES JA MATRICULATS EL CURS 2024-2025

– Còpia del DNI per les dues cares

– Comprovant de la transferència bancària realitzada 

S’ha de realitzar un ingrés de 10 euros per cada mòdul matriculat, i els menors de 28 anys han de fer un ingrés d’1.12 per l’assegurança escolar (es fa una sola vegada) al compte corrent. 

CAIXABANK ES22-2100-6372-8013-0036-4629

Convalidacions:

Si heu de sol·licitar convalidació de mòduls, el model de sol·licitud està a la pàgina web del centre 

https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/09/MOD-O102_10-Sol.licitud_Convalidacions-Direccio-centre.pdf

Per cada mòdul sol·licitat per a convalidació s’han d’abonar 5 euros.

“La persona interessada ha de pagar la matrícula del mòdul o mòduls professionals dels quals demana convalidació. En aquest cas, l’import màxim per mòdul professional ve determinat per les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació secundària per al curs 2023-2024. A aquest import s’ha d’aplicar una reducció del 50%. Aquestes matrícules no s’han de computar per a les mil hores màximes de matrícula en un cicle formatiu en règim d’educació a distància”.

Sol·licitud d’admissió fora de termini

Full de sol·licitud

A partir de dia 3 d’octubre de 2024 les persones que no hagin fet la sol·licitud dins termini, o vulguin millorar la que han realitzat, ho poden fer.

La sol·licitud emplenada i signada juntament amb la documentació s’ha de remetre al correu admissiofp@cifpfbmoll.eu

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X