banner1

Admissió FP Virtual (a distància) curs 2022-2023

Podeu consultar la informació del procés d’admissió curs 2022-2023 a la plana web de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Calendari del procés d’admissió

CALENDARI ADMISSIÓ FP VIRTUAL 2022_23

Realització de sol·licituds d’admissió mitjançant el procés telemàtic:

Heu d’enviar la sol·licitud realitzada al tràmit telemàtic de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, juntament amb la documentació requerida, al correu electrònic: admissiofp@cifpfbmoll.eu

Resolució del procediment d’admissió

Llista preferent d’FP Virtual (a distància)

Llista provisional del procés d’admissió FP Virtual

L’ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

  • DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)

Reclamacions contra les llistes provisionals:

  • Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta en les llistes provisionals esmentades durant els dies 22, 23 i 26 de setembre de 2022.  
  • Les reclamacions es poden presentar, preferentment, per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu , presencialment al centre educatiu a secretaria en horari d’atenció al públic o telemàticament mitjançant el sistema Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.   
  • El model d’instància el podeu trobar a https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/03/INSTANCIA-CIFP.pdf
  • Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu. Aquesta documentació ha de tenir data d’emissió, com a tard, del darrer dia del termini d’admissió, és a dir, el 15 de setembre de 2022.
  • Amb la publicació de les llistes definitives de persones admeses s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.  

Llista definitiva del procés d’admissió FP Virtual

Reclamacions contra les llistes definitives:

  • Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

Llista d’espera FP Virtual: Farmàcia i Parafarmàcia

Matrícula FP Virtual 

Les persones que consten en les llistes definitives de persones admeses i tenen mòduls RESERVATS han de formalitzar la matrícula de dia 3 a 5 d’octubre de 2022. 

IMPORTANT:

Vos recordam que no es pot cursar el mòdul de Formulació magistral si no es té superat el mòdul d’Operacions bàsiques de laboratori. Fixau-vos en fer el pagament perquè si vos equivocau no es retornaran els diners abonats pel mòdul. 

Només vos podeu matricular en els mòduls que teniu reservats, no es retornarà cap pagament si vos heu matriculat de mòduls dels quals no teniu reserva de plaça.

Instruccions per a la matrícula

Per a la formalització de la matrícula ens heu d’enviar la següent documentació al correu electrònic admissiofp@cifpfbmoll.eu :

ALUMNES NOUS

Full de matrícula emplenat i signat 

– Còpia del DNI per les dues cares

– Certificat de residència en què consti el domicili a les Illes Balears (si no el vàreu lliurar amb la sol·licitud d’admissió)

– Full de dades emplenat i signat 

https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2021/07/MOD_O102_00-Full-dades-alumne-2.pdf

– Full d’autoritzacions emplenat i signat

https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2021/07/Full-autoritzacions.pdf

– Comprovant de la transferència bancària realitzada 

ALUMNES JA MATRICULATS EL CURS 2021-2022

Full de matrícula emplenat i signat 

– Còpia del DNI per les dues cares

– Comprovant de la transferència bancària realitzada 

S’ha de realitzar un ingrés de 10 euros per cada mòdul matriculat, i els menors de 28 anys han de fer un ingrés d’1.12 per l’assegurança escolar (es fa una sola vegada) al compte corrent. 

CAIXABANK ES22-2100-6372-8013-0036-4629

Convalidacions:

Si heu de sol·licitar convalidació de mòduls, el model de sol·licitud està a la pàgina web del centre 

https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/09/MOD-O102_10-Sol.licitud_Convalidacions-Direccio-centre.pdf

Per cada mòdul sol·licitat per a convalidació s’han d’abonar 5 euros.

“La persona interessada ha de pagar la matrícula del mòdul o mòduls professionals dels quals demana convalidació. En aquest cas, l’import màxim per mòdul professional ve determinat per les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació secundària per al curs 2022-2023. A aquest import s’ha d’aplicar una reducció del 50%. Aquestes matrícules no s’han de computar per a les mil hores màximes de matrícula en un cicle formatiu en règim d’educació a distància”.

Sol·licitud d’admissió fora de termini

Full de sol·licitud

A partir de dia 10 d’octubre de 2022 les persones que no hagin fet la sol·licitud dins termini, o vulguin millorar la que han realitzat, ho poden fer.

La sol·licitud emplenada i signada juntament amb la documentació s’ha de remetre al correu admissiofp@cifpfbmoll.eu

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X