banner1

FP Bàsica

Oferta formativa al nostre centre

Què és la formació professional bàsica?

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d’una durada de dos anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir els estudis cap a un camp de la formació professional. Aquests estudis formen part de l’educació obligatòria i gratuïta i substitueixen els que fins ara es qualificaven com a PQPI (programes de qualificació professional inicial).

Les característiques pedagògiques s’adapten a les característiques específiques de l’alumnat. S’hi fomenta el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

Com es pot accedir a l'FPB?

Per accedir a aquests cicles s’han de tenir, almenys, 15 anys (fets o que es facin durant l’any en curs) i no superar els 17.

S’hi accedeix per recomanació de l’equip docent d’ESO, amb el consentiment dels tutors legals de l’alumne o, si està emancipat, del mateix alumne.

S’ha d’haver cursat tercer d’ESO per accedir-hi. Excepcionalment, s’hi podrà accedir havent cursat segon d’ESO.

Quina estructura té l'FPB?

Els estudis de formació professional bàsica es componen dels mòduls següents:

1. Mòduls professionals associats a unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

2. Mòduls associats als blocs comuns següents (el referent és l’ESO, i estan contextualitzats al camp professional del perfil del títol):

2.1 Comunicació i societat: llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials i llengua catalana.

2.2 Ciències aplicades: matemàtiques, ciències aplicades al context personal i d’aprenentatge en un camp professional.

3. Mòdul de Formació en centres de treball (es fan 240 hores en empreses del sector).

Quina durada tenen les pràctiques a empreses?

La duració és de 240 hores, que es duen a terme en 6 setmanes durant els darrers mesos del segon curs. Es fan a empreses relacionades amb el sector del cicle.

A quina formació posterior dóna accés?

A cicles formatius de grau mitjà.

Quin títol s'obté?

La superació d’un cicle de formació bàsica permet l’obtenció del títol de tècnic professional bàsic de la família corresponent, així com una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

El títol de tècnic professional bàsic permet l’accés als cicles formatius de grau mitjà i, també, l’obtenció del títol de graduat en ESO si es fa la prova final d’avaluació d’ESO. Excepte els alumnes que obtinguin un títol d’FPB en els cursos 2015/2016 o 2016/2017, en tant no sigui d’aplicació l’avaluació prevista en l’article 44.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, podran obtenir el títol d’ Educació Secundària Obligatòria, sempre que, en l’avaluació final del cicle formatiu, l’equip docent consideri que han assolit els objectius de l’Educació Secundària Obligatòria i adquirit les competències corresponents. ( Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.)

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X