banner1 banner1

CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de matí

Títol que s’obté

Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Competències professionals

Realitzar estudis analítics de mostres biològiques humanes, interpretant i valorant-ne els resultats teòrics, perquè serveixin com a suport al diagnòstic clínic i/o orientats a la investigació, actuant sota normes de qualitat, seguretat i ambientals, organitzant i administrant les àrees assignades en el corresponent laboratori de diagnòstic clínic, sota la supervisió corresponent.

Àmbit professional i de treball

 • Atenció primària i comunitària: laboratori de diagnòstic clínicde centres de salut.
 • Centres hospitalaris: serveis de microbiologia, hematologia i hemoteràpia, bioquímica, inmunologia, farmàcia hospitalària i laboratoris de serveis de medicina i cirugia esperimental.
 • Laboratoris extrahospitalaris: de suport al diagnòstic clínic, de seguiment i control d’alteracions analítiques i d’anàlisis preventives en medicina d’empresa.
 • Indústries: en laboratoris d’indústria alimentària, farmacèutica, cosmètica i d’altres indústries o entitats amb laboratori d’investigació.
 • Altres sectors productius: laboratoris d’instituts anatomicoforenses, instituts de toxicologia, centres d’experimentació animal, delegacions comercials de productes hospitalaris i farmacèutics

Sortides professionals

 • Tècnic en laboratori de diagnòstic clínic
 • Tècnic en laboratori d’investigació i experimentació
 • Tècnic en laboratori de toxicologia
 • Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Gestió de mostres biològiques 185
Tècniques generals de laboratori (Mòdul de suport) 175
Biologia molecular i citogenètica 260
Fisiopatologia general (Mòdul de suport) 190
FOL 90
Empresa i iniciativa emprenedora 60
SEGON CURS
Anàlisi bioquímica 170
Tècniques d’immunodiagnòstic 140
Microbiologia clínica 145
Tècniques d’anàlisi hematològica 145
Formació en centres de treball 400
Projecte de laboratori clínic i biomèdic 40

Accés a altres estudis

El títol de tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8476.pdf

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X