banner1

CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de matí

Títol que s’obté

Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Competències professionals

Realitzar estudis analítics de mostres biològiques humanes, interpretant i valorant-ne els resultats teòrics, perquè serveixin com a suport al diagnòstic clínic i/o orientats a la investigació, actuant sota normes de qualitat, seguretat i ambientals, organitzant i administrant les àrees assignades en el corresponent laboratori de diagnòstic clínic, sota la supervisió corresponent.

Àmbit professional i de treball

 • Atenció primària i comunitària: laboratori de diagnòstic clínicde centres de salut.
 • Centres hospitalaris: serveis de microbiologia, hematologia i hemoteràpia, bioquímica, inmunologia, farmàcia hospitalària i laboratoris de serveis de medicina i cirugia esperimental.
 • Laboratoris extrahospitalaris: de suport al diagnòstic clínic, de seguiment i control d’alteracions analítiques i d’anàlisis preventives en medicina d’empresa.
 • Indústries: en laboratoris d’indústria alimentària, farmacèutica, cosmètica i d’altres indústries o entitats amb laboratori d’investigació.
 • Altres sectors productius: laboratoris d’instituts anatomicoforenses, instituts de toxicologia, centres d’experimentació animal, delegacions comercials de productes hospitalaris i farmacèutics

Sortides professionals

 • Tècnic en laboratori de diagnòstic clínic
 • Tècnic en laboratori d’investigació i experimentació
 • Tècnic en laboratori de toxicologia
 • Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Gestió de mostres biològiques 225
Tècniques generals de laboratori (Mòdul de suport) 195
Biologia molecular i citogenètica 160
Fisiopatologia general (Mòdul de suport) 195
Digitalització aplicada als sectors productius 30
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 90
Horari reservat per al mòdul en anglès 70
SEGON CURS
Anàlisi bioquímica 170
Tècniques d’immunodiagnòstic 140
Microbiologia clínica 145
Tècniques d’anàlisi hematològica 145
Formació en centres de treball 400
Projecte de laboratori clínic i biomèdic 40

Accés a altres estudis

El títol de tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8476.pdf

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X