banner1

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Dos grups, un en modalitat presencial en horari de tarda i un en modalitat intensiva en horari de tarda.

Títol que s’obté

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Competències professionals

Desenvoulpar, implantar i mantenir aplicacions web, independentment del model emprat i emprant tecnologies específiques, garantitzant l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte llunyà com propi, realitzant el seu treball a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web (intranet, extranet i internet)

Sortides professionals

  • Programador web
  • Programador multimèdia
  • Desenvolupar aplicacions en entorns web

Mòduls

Durada total: 2000 h repartides en dos cursos acadèmics.

Les hores presencials al centre tenen una durada diferent del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web en modalitat intensiva, tot i que els dos primers trimestres del primer curs tenen una durada semblant.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Sistemes informàtics 170
Bases de dades 170+90
Programació 230
Llenguatges de marques i sistemes de gestió info. (Mòdul de suport) 120
Formació i orientació laboral 90
Entorns de desenvolupament 90
SEGON CURS
Desenvolupament web en entorn client 125
Desenvolupament web en entorn servidor 160
Desplegament d’aplicacions web 90
Disseny d’interfícies web 125+40
Empresa i iniciativa emprenedora 60
Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Web 40
Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

El títol de tècnic superior permet l’accés a:

  • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
  • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X