banner1

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web (LOE) DUAL

Títol que s’obté

Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web.

Competències professionals

Desenvoulpar, implantar i mantenir aplicacions web, independentment del model emprat i emprant tecnologies específiques, garantitzant l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte llunyà com propi, realitzant el seu treball a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web (intranet, extranet i internet)

Sortides professionals

  • Programador web
  • Programador multimèdia
  • Desenvolupar aplicacions en entorns web

Mòduls

Les hores presencials al centre tenen una duració diferent al CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web en modalitat presencial, tot i que els 2 primers trimestres del primer curs tenen una durada semblant.

PRIMER CURS
MÒDULS HORES IDIOMA
Sistemes informàtics 130 Català
Bases de dades 220 Anglès
Programació 200 Català
Llenguatges de marques i sistemes de gestió info. (Mòdul de suport) 130 Català
FOL 70 Català
Entorns de desenvolupament 80 Català
SEGON CURS
Desenvolupament web en entorn client 100 Català
Desenvolupament web en entorn servidor 130 Castellà
Desplegament d’aplicacions web 70 Català
Disseny d’interfícies web 165 Anglès
Empresa i iniciativa emprenedora 60 Català
Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Web 40

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

  • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
  • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X