banner1

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de tarda

Títol que s’obté

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.

Competències professionals

Desenvolupar, implantar, documentar i fer el manteniment d’aplicacions informàtiques multiplataforma, emprant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades de qualsevol mida, a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relació amb els clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns de l’abast d’internet, extranet o intranet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Sortides professionals

  • Configurar i explotar sistemes informàtics
  • Gestionar bases de dades
  • Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a basses de dades
  • Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives
  • Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil
  • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM
  • Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM
  • Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Sistemes informàtics 170
Base de dades 170+90
Programació 230
Llenguatges de Marques i sistemes de gestió info. (Mòdul de suport) 120
Formació i Orientació Laboral 90
Entorns de desenvolupament 90
SEGON CURS
Desenvolupament d’interfícies 125+40
Accés a dades 125
Programació multimèdia i dispositius mòbils 85
Empresa i iniciativa emprenedora 60
Programació de serveis i processos 70
Sistemes de gestió empresarial 95
Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 40
Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

El títol de tècnic superior permet l’accés a:

  • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
  • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X