banner1

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Dos grups, un en modalitat presencial en horari de tarda i un en modalitat intensiva en horari de tarda.

Títol que s’obté

Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa

Competències professionals

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Àmbit professional i de treball

A l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, internet i/o extranet)

Sortides professionals

 • Responsable d’informàtica
 • Tècnic/a en serveis d’Internet
 • Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica
 • Personal de suport i suport tècnic
 • Tècnic en teleassistència
 • Tècnic/a en administració de bases de dades
 • Tècnic/a de xarxes
 • Supervisor de sistemes
 • Tècnic/a en serveis de comunicacions
 • Tècnic/a en entorns web

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

Les hores presencials al centre tenen una durada diferent del CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa en modalitat intensiva, tot i que els 2 primers trimestres del primer curs tenen una durada semblant.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Implantació de sistemes operatius 210
Planificació i administració de xarxes 170
Fonaments de Hardware 100
Gestió de bases de dades 170+90
Formació i Orientació Laboral 90
Llenguatges de marques i sistemes de gestió info. 130
SEGON CURS
Administració de sistemes operatius 125
Serveis en xarxa i internet 125
Empresa i iniciativa emprenedora 60
Implantació d’aplicacions web 95+40
Administració de sistemes gestors de BDD 60
Seguretat i alta disponibilitat 95
Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 40
Formació en Centres de Treball 400

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X