banner1

CFGM Emergències i Protecció Civil (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de tarda

Alguns mòduls s’imparteixen a les dependències del centre d’emergències del Govern Balear (antic quarter de Son Banya).

Títol que s’obté

Tècnic en Emergències i Protecció Civil

Competències professionals

 • Mantenir i comprovar el funcionament dels mitjans materials empleats en la prevenció i intervenció davant riscos d’incendis i emergències.
 • Realitzar les actuacions de vigilància i extinció d’incendis forestals, utilitzant els mitjans i tècniques adequats en condicions de seguretat.
 • Realitzar l’extinció d’incendis urbans, utilitzant els mitjans i tècniques adequats en condicions de seguretat.
 • Realitzar la intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic, utilitzant els mitjans i tècniques adequats en condicions de seguretat.
 • Realitzar la inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències, complint la normativa vigent.
 • Realitzar les activitats de salvament i rescat de víctimes, utilitzant els mitjans i tècniques adequats en condicions de seguretat.
 • Realitzar l’atenció sanitària inicial en situacions d’emergència, seguint protocols establerts.
 • Realitzar el suport psicològic en situacions d’emergència, seguint protocols establerts.
 • Coordinar els equips i unitats per a la intervenció en emergències i protecció civil

Àmbit professional i de treball

 • Capatàs/Encarregat d’extinció d’incendis forestals.
 • Bomber forestal.
 • Vigilant d’incendis forestals.
 • Bomber de serveis municipals.
 • Bomber de serveis provincials.
 • Tècnic en emergències de les FF.AA.
 • Bomber d’altres serveis en ens públics, entre uns altres.
 • Bomber d’aeroports.
 • Bomber d’empresa privada.
 • Bomber de serveis de comunitat autònoma.
 • Bomber de serveis mancomunats.
 • Bomber de serveis consorciats.

Sortides professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de serveis de prevenció i extinció d’incendis forestals i recolzo en contingències del mitjà natural i rural i Protecció Civil, així com en els serveis públics (estatals, autonòmics i locals) d’atenció d’emergències i cossos de bombers, desenvolupant la seva activitat com a treballador dependent de les administracions públiques o en empreses privades.

Material necessari i requisits dels alumnes

 • Alumnes de 1r curs:
  • Botes ignífugues + anti-tall (mixtes)
  • Guants: feina nivell 2 de cuiro, guants anti-tall mono/buzo ignífug.
 • Alumnes de 2n curs:
  • Botes ignífugues + antitall (mixtes)
  • Guants: feina nivell 2 de cuiro, guants anti-tall
 • GENERAL:
  • Dipòsit de fiança pel casc de 50 euros (1er i 2n) i l’epi (alumnes de 2n)
  • Els alumnes de 2n curs, una vegada finalitzats i aprovats el mòduls teòrics hauran de realitzar el field test (prova d’esforç) per comprovar l’aptitud per fer les FCT en intervenció a incendis forestals, en cas de no passar-la només podrien realitzar la prevenció i vigilància d’incendis forestals podent realitzar totes les hores de FCT.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències 140
Empresa i iniciativa emprenedora 60
Intervenció operativa  en extinció d’incendis urbans 240
Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència 210
Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències 70
Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat 240
SEGON CURS
Coordinació d’equips i unitats d’emergències 150
Formació en centres de treball 400
Formació i orientació laboral 90
Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic 170
Suport psicològic en situacions d’emergència 60
Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals 170

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat integrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

RD del títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X