banner1

CE Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de tarda.

Requisits d’accés

Els títols que donen accés a aquest curs d’especialització són els següents:

 • Títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa establert pel Reial Decret 1629/2009, de 30 d’octubre.
 • Títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, establert pel Reial Decret 450/2010, de 16 d’abril.
 • Títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web, establert pel Reial Decret 686/2010, de 20 de maig.
 • Títol de Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, establert pel Reial Decret 883/2011, de 24 de juny.
 • Títol de Tècnic Superior en Manteniment Electrònic establert pel Reial Decret 1578/2011, de 4 de novembre

Què vaig a aprendre i fer?

 • Elaborar i implementar plans de prevenció i conscienciació en ciberseguretat en l’organització, aplicant la normativa vigent.
 • Detectar i investigar incidents de ciberseguretat, documentant-i incloent-los en els plans de securització de l’organització.
 • Dissenyar plans de securització contemplant les millors pràctiques per al enduriment de sistemes i xarxes.
 • Configura sistemes de control d’accés i autenticació en sistemes informàtics, complint els requisits de seguretat i minimitzant les possibilitats d’exposició a atacs.
 • Dissenyar i administrar sistemes informàtics en xarxa i aplicar les polítiques de seguretat establertes, garantint la funcionalitat requerida amb un nivell de risc controlat.
 • Analitzar el nivell de seguretat requerit per les aplicacions i els vectors d’atac més habituals, evitant incidents de ciberseguretat.
 • Implantar sistemes segurs de desplegat de programari amb l’adequada coordinació entre els desenvolupadors i els responsables de l’operació de programari.
 • Realitzar anàlisis forenses informàtics analitzant i registrant la informació rellevant relacionada.
 • Detectar vulnerabilitats en sistemes, xarxes i aplicacions, avaluant els riscos associats.
 • Definir i aplicar procediments per al compliment normatiu en matèria de ciberseguretat i de protecció de dades personals, implementant tant internament com en relació amb tercers.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa complint amb la legislació vigent, responent als requisits establerts.

Pla de formació

Durada total: 720h repartides en 1 curs acadèmic.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Incidents de ciberseguretat 144
Bastiment de xarxes i sistemes 168
Posada en producció segura 120
Anàlisi forense informàtic 120
Hacking ètic 120
Normativa de ciberseguretat 48

A l’acabar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Expert / a en ciberseguretat.
 • Auditor / a de ciberseguretat.
 • Consultor / a de ciberseguretat.
 • Hacker ètic.

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional exercirà la seva activitat en entitats dels sectors on sigui necessari establir mecanismes i mesures per a la protecció dels sistemes d’informació i xarxes de comunicacions.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X