banner1 banner1

Admissió curs 2021-2022

Correu electrònic per al procés d’admissió 2021-2022: admissiofp@cifpfbmoll.eu

Tota la informació està recollida a la pràgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat, clicau al següent enllaç:

Resolució del procés d’admissió 2020-2022

Calendari del procés d’admissió a FP bàsica i presencial

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d’admissió d’FP Bàsica, Grau Mitjà i Superior presencial

  • Declaració responsable per l’admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, en cas de sol·licitar plaça per Altres Vies: en català i en castellà

Altres documents

Calendari del procés d’admissió FP DUAL

Documentació per a l’admissió a CFGS DUAL

Llistes definitives del procés d’admissió

Llistes definitives del procés d’admissió:

Llistes definitives segones opcions:

Llistes definitives d’exclosos:

Llistes d’espera:

Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

Amb la publicació de les llistes definitives de persones admeses s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.

Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, s’entén que renuncia a la plaça adjudicada, queda fora del procés d’admissió als cicles formatius i, en conseqüència, aquesta plaça adjudicada es considera vacant per renúncia.

Totes les persones que tenguin plaça reservada rebran un email per tal de realitzar la Matrícula en línia. En cas de no rebre’l heu d’informar a través del correu  admissiofp@cifpfbmoll.eu

Instruccions per fer la matrícula en línia (persones que han obtingut plaça en el procés d’admissió).

Llistes definitives de la 2a fase del procés d’admissió

L’única identificació dels sol·licitants són 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITATEls sol·licitants surten agrupats per cada un dels grups d’aquesta 2a fase. També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

  • DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)
  • Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.  

Les persones que consten en les llistes definitives de persones admeses als cicles formatius han de formalitzar la matrícula els dies 22 i 23 de setembre de 2021.

Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, s’entén que renuncia a la plaça adjudicada, queda fora del procés d’admissió als cicles formatius i, en conseqüència, aquesta plaça adjudicada es considera vacant per renúncia.

Totes les persones que tenguin plaça reservada rebran un email per tal de realitzar la Matrícula en línia. En cas de no rebre’l heu d’informar a través del correu  admissiofp@cifpfbmoll.eu

Instruccions per fer la matrícula en línia (persones que han obtingut plaça en el procés d’admissió).

Admissió al curs d’especialització de Ciberseguretat

Heu d’enviar aquesta sol·licitud correctament emplenada i signada, juntament amb la documentació obligatòria acreditativa que s’ha d’adjuntar per al barem, al correu admissiofp@cifpfbmoll.eu, del 6 al 20 de setembre (ambdòs inclosos):

Sol.licitud de plaça per a segon curs de tots els cicles formatius

El termini de sol.licitud de plaça per a realitzar el segon curs de tots els cicles formatius (FP Bàsica, CFGM i CFGS) és del 13 al 15 de setembre, ambdós inclosos.

La persona interessada ha d’enviar la següent sol.licitud, emplenada i signada, al correu oficial del centre cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu adjuntant també el certificat acadèmic o butlletí de notes del primer curs del cicle formatiu corresponent (si el primer curs s’ha realitzat al nostre centre, aquesta documentació no cal adjuntar-la).

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X