banner1 banner1

Admissió curs 2022-2023

Correu electrònic per al procés d’admissió 2022-2023: admissiofp@cifpfbmoll.eu

Tota la informació està recollida a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat, clicau al següent enllaç:

Resolució del procés d’admissió 2022-2023

Calendari del procés d’admissió als cicles formatius d’FP (Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior)

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d’admissió de Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior

 • Declaració responsable per l’admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, en cas de sol·licitar plaça per Altres Vies (català / castellà)
 • Proposta d’incorporació d’alumnes a Grau Bàsic (català / castellà)
 • Declaració en cas de constar només la signatura d’un dels tutors legals a l’imprès de sol·licitud (català / castellà)

Calendari del procés d’admissió FP INTENSIVA (amb caràcter DUAL)

Documentació per a l’admissió a FP INTENSIVA (amb caràcter dual)

 • Admissió
  • Model de declaració responsable per a l’admissió a FP Intensiva: Català / Castellà
  • Sol·licitud proposta d’idoneïtat empresa (només per a les persones que aporten una empresa amb qui formalitzar un contracte per a la formació): Català / Castellà
 • Conformitat amb l’FP Intensiva de les persones admeses:
 • Incorporació de l’empresa al programa:
 • Contracte de formació en alternança:
  • Contracte de formació en alternança: Castellà

Llistes provisionals i definitives del procés d’admissió

 • (pendent de publicació)

Llistes provisionals i definitives de la 2a fase del procés d’admissió

 • (pendent de publicació)

Reclamacions i rectificacions a les llistes 

Reclamacions contra les llistes provisionals:

 • Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta en les llistes provisionals esmentades durant els dies 11, 12 i 13 de juliol de 2022.  
 • Les reclamacions es poden presentar, preferentment, per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu , presencialment al centre educatiu a secretaria en horari d’atenció al públic o telemàticament mitjançant el sistema Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.   
 • El model d’instància el podeu trobar a https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/03/INSTANCIA-CIFP.pdf
 • Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu. Aquesta documentació ha de tenir data d’emissió, com a tard, del darrer dia del termini d’admissió, és a dir, el 30 de juny de 2022.  
 • Amb la publicació de les llistes definitives d’admesos s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.  

Reclamacions contra les llistes definitives:

 • Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.  

Admissió al curs d’especialització de Ciberseguretat

 • (pendent de publicació)

Sol.licitud de plaça per a segon curs de tots els cicles formatius

 • El termini de sol·licitud de plaça per a realitzar el segon curs de tots els cicles formatius (FPBàsica, CFGM i CFGS) és del 13 al 15 de setembre, ambdós inclosos. 
 • La persona interessada ha d’enviar la següent sol·licitud, emplenada i signada dins el termini establert, al correu admissiofp@cifpfbmoll.eu adjuntant també el certificat acadèmic o butlletí de notes del primer curs del cicle formatiu corresponent (si el primer curs s’ha realitzat al nostre centre, aquesta documentació no cal adjuntar-la).
Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X