banner1

Admissió curs 2022-2023

Correu electrònic per al procés d’admissió 2022-2023: admissiofp@cifpfbmoll.eu

Tota la informació està recollida a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat, clicau al següent enllaç:

Resolució del procés d’admissió 2022-2023

Calendari del procés d’admissió als cicles formatius d’FP (Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior)

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d’admissió de Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior

 • Declaració responsable per l’admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, en cas de sol·licitar plaça per Altres Vies (català / castellà)
 • Proposta d’incorporació d’alumnes a Grau Bàsic (català / castellà)
 • Declaració en cas de constar només la signatura d’un dels tutors legals a l’imprès de sol·licitud (català / castellà)

Calendari del procés d’admissió FP INTENSIVA (amb caràcter DUAL)

Documentació per a l’admissió a FP INTENSIVA (amb caràcter dual)

 • Admissió
  • Model de declaració responsable per a l’admissió a FP Intensiva: Català / Castellà
  • Sol·licitud proposta d’idoneïtat empresa (només per a les persones que aporten una empresa amb qui formalitzar un contracte per a la formació): Català / Castellà
 • Conformitat amb l’FP Intensiva de les persones admeses:
 • Incorporació de l’empresa al programa:
 • Contracte de formació en alternança:
  • Contracte de formació en alternança: Castellà

Llistes provisionals del procés d’admissió

L’ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT.

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.

La finalitat d’aquestes llistes és que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada. 

En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés. 

ELS TRÀMITS TELEMÀTICS ANÒNIMS DELS QUALS NO ES VA PRESENTAR O ENVIAR EL JUSTIFICANT AL CENTRE NO FORMEN PART DE LES RECLAMACIONS, ES TRACTA DE TRÀMITS REBUTJATS DEGUT AL FET QUE NO HAN FINALITZAT EL TRÀMIT D’ADMISSIÓ.

Termini per formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta en les llistes provisionals: dies 11, 12 i 13 de juliol de 2022.

Llistes definitives del procés d’admissió

L’ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP  fp.caib.es   amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) DATA NAIXEMENT Alumne(a)   

Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa. 

Amb la publicació de les llistes definitives de persones admeses s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.

Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, s’entén que renuncia a la plaça adjudicada, queda fora del procés d’admissió als cicles formatius i, en conseqüència, aquesta plaça adjudicada es considera vacant per renúncia.

Totes les persones que tenguin plaça reservada rebran un email per tal de realitzar la Matrícula en línia. En cas de no rebre’l heu d’informar a través del correu  admissiofp@cifpfbmoll.eu

Instruccions per fer la matrícula en línia (persones que han obtingut plaça en el procés d’admissió):  https://docs.google.com/document/d/1TPeB9Z17KStebo5rMFvya_0lxbROV-eiLRSDHf8ILlistes d’espera del procés d’admissió6a8/edit

Llistes definitives segones opcions

Llistes d’espera del procés d’admissió

Llistes provisionals de la 2a fase del procés d’admissió

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA

La finalitat d’aquestes llistes és que els sol·licitants puguin comprovar que LES OPCIONS SOL·LICITADES SÓN CORRECTES I QUE LA BAREMACIÓ ÉS L’ADEQUADA.

L’ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP fp.caib.es amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) DATA NAIXEMENT Alumne(a).

Llistes definitives de la 2a fase del procés d’admissió

Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa. 

Amb la publicació de les llistes definitives de persones admeses s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.

Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, s’entén que renuncia a la plaça adjudicada, queda fora del procés d’admissió als cicles formatius i, en conseqüència, aquesta plaça adjudicada es considera vacant per renúncia.

Totes les persones que tenguin plaça reservada rebran un email per tal de realitzar la Matrícula en línia. En cas de no rebre’l heu d’informar a través del correu admissiofp@cifpfbmoll.eu

Instruccions per fer la matrícula en línia (persones que han obtingut plaça en el procés d’admissió):

https://docs.google.com/document/d/1TPeB9Z17KStebo5rMFvya_0lxbROV-eiLRSDHf8ILlistes d’espera del procés d’admissió6a8/edit

Reclamacions i rectificacions a les llistes 

Reclamacions contra les llistes provisionals:

 • Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta en les llistes provisionals esmentades durant els dies 14, 15 i 16 de setembre de 2022.  
 • Les reclamacions es poden presentar, preferentment, per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu , presencialment al centre educatiu a secretaria en horari d’atenció al públic o telemàticament mitjançant el sistema Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.   
 • El model d’instància el podeu trobar a https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/03/INSTANCIA-CIFP.pdf
 • Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu. Aquesta documentació ha de tenir data d’emissió, com a tard, del darrer dia del termini d’admissió, és a dir, el 7 de setembre de 2022.
 • Amb la publicació de les llistes definitives d’admesos s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.  

Reclamacions contra les llistes definitives:

 • Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X