banner1

Llistes definitives de les persones admeses per estudis de FP per al curs 2019/20

Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses es pot interposar un recurs d’alçada davant la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, mitjançant l’Oficina d’Escolarització, ha de dur a terme el procediment de crida única per tal d’oferir les places que restin vacants dels ensenyaments de formació professional, en primer lloc a les persones sol·licitants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions sol·licitades en el període ordinari d’admissió. A aquest efecte, s’ha de fer una crida única dels cicles de formació professional bàsica i de grau mitjà els dies 2, 3 i 4 de setembre de 2019, i de grau superior els dies 5 i 6 de setembre de 2019.

MATRÍCULA DE LES PERSONES ADMESES DIES 18, 19 i 22 DE JULIOL de 9 a 13h

Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

4 de setembre de 2019
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X