banner1

Llista definitiva procés admissió FP a distància

L’única identificació dels sol·licitants són 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT. També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

  • DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)

Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.   

Les persones que consten en les llistes definitives de persones admeses han de formalitzar la matrícula de dia 29 de setembre a l’1 d’octubre de 2021.  

Instruccions per a la matricula

Per a la formalització de la matrícula ens heu d’enviar la següent documentació al correu electrònic admissiofp@cifpfbmoll.eu:

  • Full de matrícula emplenat i signat
  • Còpia del DNI per les dues cares
  • Còpia de la targeta sanitària
  • Certificat de residència en què consti el domicili a les Illes Balears (si no el vàreu lliurar amb la sol·licitud d’admissió)
  • Full de dades emplenat i signat
  • Full d’autoritzacions emplenat i signat
  • Comprovant de la transferència bancària realitzada. S’ha de realitzar un ingrés de 10 euros per cada mòdul matriculat, i els menors de 28 anys han de fer un ingrés d’1,12€ per l’assegurança escolar (es fa una sola vegada) al compte corrent BANKIA ES23-2038-3270-0660-0044-6356

Convalidacions:

Si heu de sol·licitar convalidació de mòduls, el model de sol·licitud està a la pàgina web del centre  https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2020/10/Convalidacions-Direccio%CC%81-centre.pdf

Per cada mòdul sol·licitat per a convalidació s’han d’abonar 5 euros.

La persona interessada ha de pagar la matrícula del mòdul o mòduls professionals dels quals demana convalidació. En aquest cas, l’import màxim per mòdul professional ve determinat per les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació secundària per al curs 2021-2022. A aquest import s’ha d’aplicar una reducció del 50%. Aquestes matrícules no s’han de computar per a les mil hores màximes de matrícula en un cicle formatiu en règim d’educació a distància“.

29 de setembre de 2021
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X