banner1

Llistes definitives de la 2a fase del procés d’admissió

L’única identificació dels sol·licitants són 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITATEls sol·licitants surten agrupats per cada un dels grups d’aquesta 2a fase. També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

  • DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)
  • Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.  

Les persones que consten en les llistes definitives de persones admeses als cicles formatius han de formalitzar la matrícula els dies 22 i 23 de setembre de 2021.

Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, s’entén que renuncia a la plaça adjudicada, queda fora del procés d’admissió als cicles formatius i, en conseqüència, aquesta plaça adjudicada es considera vacant per renúncia.

Totes les persones que tenguin plaça reservada rebran un email per tal de realitzar la Matrícula en línia. En cas de no rebre’l heu d’informar a través del correu  admissiofp@cifpfbmoll.eu

Instruccions per fer la matrícula en línia (persones que han obtingut plaça en el procés d’admissió).

22 de setembre de 2021
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X