banner1

Llistes provisionals del procés d’admissió

Llistes provisionals del procés d’admissió:

Llistes provisionals d’exclosos:

A més, cal tenir en compte:

  • Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta a les llistes provisionals esmentades durant els dies 9, 12 i 13 de juliol de 2021.
  • Es poden presentar les reclamacions presencialment al centre educatiu o telemàticament mitjançant el sistema Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB. El tràmit de reclamació es troba a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).
  • És preferible que les reclamacions s’enviin al centre a través del mail habilitat per al procés: admissiofp@cifpfbmoll.eu
  • El model d’instància general està a la pàgina web del centre: https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2021/05/INSTaNCIA-CIFP.pdf
  • Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu. Aquesta documentació ha de tenir data d’emissió, com a tard, del darrer dia del termini d’admissió, és a dir, el 30 de juny de 2021.
  • Amb la publicació de les llistes definitives de persones admeses s’entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.
9 de juliol de 2021
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X