banner1

Llista definitiva procés admissió FP a distància 2020-2021

Matrícula: del 29 de setembre al 2 d’octubre

Segons Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de juliol de 2020 per la qual s’ aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2020-2021:

Vinté: Publicació de les llistes definitives

1. El dia 29 de setembre de 2020, cada centre educatiu ha de publicar la llista definitiva de persones admeses a les places de cadascun dels mòduls que s’ofereixen, així com també la de les persones en espera, en el cas que hi hagi places vacants.

3. La publicació de les llistes de cada centre s’ha de fer a la pàgina web de cada centre educatiu. Aquestes llistes es publiquen ordenades pel codi de sol.licitud de la persona interessada, a I’efecte de donar difusió amb la informació degudament anonimitzada. La publicació de les llistes té els efectes de notificació a les persones interessades i són les úniques vàlides per al procés d’admissió als ensenyaments de formació professional.

4. Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

Vint-i-dosè: Matrícula de les persones admeses

1. Les persones que consten en les llistes definitives de persones admeses han de formalitzar la matrícula de dia 29 de setembre al 2 d’octubre de 2020.

5. Si la persona admesa no formalilza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió. Si encara està interessada a obtenir una plaça, ha de consultar al centre educatiu si queden places vacants a partir del 5 d’octubre.

Per tal de formalitzar la matrícula heu d’enviar al correu oficial del centre cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu la següent documentació:

  • Imprés de matrícula degudament emplenat
  • Còpia del DNI per ambdues cares.
  • Justificant bancari del pagament de les taxes corresponents. (BANKIA ES23-2038-3270-0660-0044-6356) Es paguen 10 euros per mòdul matriculat i 1.12 d’assegurança escolar si és menor de 28 anys.

CONVALIDACIONS

Termini per a sol·licitar convalidacions de mòduls: del 29 de setembre al 6 d’octubre.

Heu d’enviar la sol·licitud emplenada i signada, juntament amb la documentació necessária, si n’és el cas, al correu oficial del centre cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu

29 de setembre de 2020
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X