banner1

Llistes definitives procés d’admissió FP 2020-2021

Llistes definitives del procés d’admissió FP 2020-2021:

MATRÍCULA: 23. 24 i 25 de setembre.

A l’apartat del menú “Alumnat –> Matriculació” hi trobareu informació de la matriculació pel curs 2020/21.

Segons la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de juliol de 2020 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2020-2021:

Article 26.1. El dia 23 de setembre de 2020 s’ha de publicar la llista definitiva de persones admeses a les places dels cicles de formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà i grau superior per cada una de les vies d’accés.

26.4. La publicació de les llistes té els efectes de notificació a les persones interessades i són les úniques vàlides per al procés d’admissió als ensenyaments de formació professional.

26.5. Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

28.1. Les persones que consten en les llistes definitives de persones admeses als cicles formatius han de formalitzar la matrícula els dies 23, 24 i 25 de setembre de 2020.

28.8. Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió. Si encara està interessada a obtenir una plaça, pot demanar cita al Servei d’escolarització d’FP per poder optar a alguna plaça vacant disponible.

23 de setembre de 2020
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X